Bárczay János Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

,,Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam...,,

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése
Üdvözöljük iskolánk weboldalán!

Támogathatóság

E-mail Nyomtatás PDF

Tisztelt Támogatóink!

 

A Szántói Gazdász Alapítvány arculatváltás után újra támogatható! Szántói Gazdász Alapítvány adószám: 18406432-1-05

Alapítványunk továbbra is nyitott. Őszinte tisztelettel megköszönöm az eddigi támogatást.

Egyben kérek mindenkit, akik akarnak és tudnak segíteni, hogy az SZJA 1 %-os támogatásukat Szántói Gazdász Alapítvány 18406432 – 1 – 05. számú adószámra és egyéb adományaikat az Alapítvány 11734176 – 20001027 – 00000000. számú bankszámlaszámra utalják.

Bízva abban, hogy későbbiekben még több arra érdemes szántói „TEKIS” tanulónkat tudjuk jutalmazni, támogatásukat előre is köszönöm.


Farkas József
a kuratórium elnöke

Módosítás dátuma: 2017. december 10. vasárnap, 20:20
 

Szakmai és közismereti nap 2017

E-mail Nyomtatás PDF

Tisztelt látogatók!

 

Iskolánk idén is megrendezte a Szakmai és közismereti nap megnevezésű rendezvényét, amelyrő megtekinthetik a képes beszámolót ITT.


 

Módosítás dátuma: 2017. március 16. csütörtök, 20:56
 

Álláslehetőség

E-mail Nyomtatás PDF

ÁLLÁSHÍRDETÉS

Földművelésügyi Miniszter

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet
a Bárczay János Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumnál

pedagógus munkakörben igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3881 Abaújszántó, Kassai út 22-24.


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató ellátja az intézmény alapító okiratában (megtalálható az intézmény honlapján) meghatározott széles körű szakmai, pedagógiai, agrárgazdasági munka irányítását. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, az intézmény gazdálkodásáért, a pedagógiai munkáért, az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. Vezeti a nevelőtestületet, ellenőrzi és irányítja a nevelő és oktató munkát, a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. Költségvetési szerv vezetőjeként felel az intézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső kontrollrendszeréért, gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett. Kapcsolatot tart a földművelésügyi miniszter irányítása illetve felügyelete alá tartozó köznevelési intézményekkel, egyéb háttérintézményekkel, a helyi önkormányzattal, tankerülettel, helyi agrár érdekvédelmi szervezetekkel és gazdasági kamarákkal. A költségvetési szerv vezetőjeként felel a feladat ellátására vonatkozó megállapodásban foglaltak betartásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, szintű, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerint pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
 • Az Nkt. alapján pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása;
 • Legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat (az óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat megállapításakor az egy időben több köznevelési intézménnyel fennálló óraadói megbízási jogviszony keretében ellátott tanórák, foglalkozások számát össze kell adni);
 • A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás;
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély;
 • Büntetlen előélet.

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi szakmai munka részletes ismertetésével;
Iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok;
A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével);
Amennyiben a szakmai gyakorlatát óraadói megbízás ellátásával igazolja, az arról szóló igazoló dokumentum benyújtása szükséges;
A megpályázott intézmény vezetésére vonatkozó legalább 5 éves program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel;
90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a megbízás napjáig a pályázó eredetben bemutatja;
Nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja igazgatóvá történő megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget;
Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
Orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 7.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Agrárszakképzési Főosztály délelőtt 8 és 11 óra között nyújt, a 06-1-795-2531 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 • Elektronikus úton "SZIF/739/2018, Bárczay János Iskola, igazgató" tárggyal dr. Koós Szabolcs főosztályvezető részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen, melyről a pályázó értesítést kap. Az érvényes pályázattal rendelkezők az intézmény nevelőtestületének és alkalmazotti közösségének pályázatokat véleményező értekezletére meghívást kapnak. Ezt követően a pályázókat a földművelésügyi miniszter által létrehozott Bíráló Bizottság meghallgatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kozigallas.gov.hu - 2018. május 7.
 • Kormányzati Portál: www.kormany.hu - 2018. május 7.
 • Oktatási és Kulturális Közlöny aktuális száma

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az alkalmazásról az oktatási miniszter egyetértését követően a földművelésügyi miniszter dönt. Az oktatásért felelős miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg. A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 23. § (8) bekezdése alapján a pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri, hatvan napon belül el kell bírálni. Az igazgató felett a munkáltatói jogokat a földművelésügyi miniszter gyakorolja. 

Módosítás dátuma: 2018. július 09. hétfő, 19:09
 

Farmgyakorlat

E-mail Nyomtatás PDF

2016/2017-es németoszági farmgyakorlatról beszámoló:

Mezőgazdasági gyakorlat Németországban.

A már sok év óta jól működő nemzetközi kapcsolatrendszer eredményeként sikerült lezárni egy újabb pályázatot. Ebben a pályázati fordulóban iskoláink tanulói közül 32 diák vett részt németországi mezőgazdasági üzemekben szakmai gyakorlaton. Ezen kívül a Putnoki és Tokaji szakmai tanárok látogatást tettek a németországi partnereknél, ahol diákjaink a szakmai gyakorlatukat teljesítik. A résztvevők szakmai nyelvi és kulturális felkészítéseken vettek részt. A tanulóknál a kiutazás után a partnerek közreműködésével tovább folytattuk a felkészítést. Az OLS nyelvi szintfelmérőt minden tanuló elkészítette, de a nyelvi kurzus még nem működött. A szakmai gyakorlatokon résztvevő tanulók munkájukat nagyon jó minőségben végezték, melyet a németországi mentoraik írásos minősítése igazolt. A pályázat céljai most is ugyanazok voltak, mint sok év óta mindig. Fejleszteni diákjaink szakmai és nyelvi kompetenciáit, valamint növelni emberi kvalitásukat. Ez a szokásos hármas cél. Ezen kívül ebben a pályázatban tovább kívántunk lépni a non formális úton megszerzett ismeretek ECVET szerinti igazolásában. A pályázatban kitűzött célok a gyakorlatok során teljesültek. Az eredményeinek értékelése már kint a gyakorlati munkahelyeken megkezdődött. A diákok munkáját, hozzáállását szorgalmát írásban rögzítik, és értékelik a német mentorok. A külföldi szakmai gyakorlat iskolai gyakorlatnak számít, az ott elért eredmény beszámít az iskolai tanulmányi eredménybe. Az emberi kvalitásban történő fejlődés értékelése egy kicsit nehezebb. Itt az értékelés legfontosabb szempontjai, a megbízhatóságban, hozzáállásban, motivációban, pontosságban történő változás. A szaktanárok pozitív változásokról számolnak be sok diák esetében. Összességben elmondható, hogy a külföldi és hazai minősítések eredménye szerint a diákok a szakmai gyakorlatokon a hármas célt nagyon jól teljesítették. Megvizsgáltuk, hogy az előző években elért eredményekhez képest hol tartunk. Folyamatosan mindig jó eredményekkel teljesítették a diákjaink a külföldi szakmai gyakorlatokat, de az elért eredmények most voltak a legjobbak. Ezt annak tulajdonítjuk, hogy a német partnereink egyre jobban ismerik iskoláinkat, szakmai oktatási módszereinket, és ezen keresztül diákjainkat is. Hasonlóan iskolánk tanárai is egyre jobban megismerik a német partnereknél folyó munkát, így egyre hatékonyabb a diákok felkészítése. A tanári szakmai út során tovább erősítettük partnereinkkel az emberi és szakmai kapcsolatokat. Újabb partnerrel dolgoztuk ki és írtuk alá a non formális ismeretek ECVET szerinti igazolásának szerződését. Ezzel tovább bővült az a partneri kör, akikkel ezt a munkát elvégeztük. Ebben a projektben már 20 tanuló kapott ilyen irányú igazolást azokról az ismeretekről, amit az iskolában nem tanult, de itt megszerezte ezt a tudást. A szakmai úton nagyon hasznos mezőgazdasági szakmai és oktatási módszertani megbeszéléseket folytattunk a partnerekkel. Felülvizsgáltuk a 2012 ben kötött Együttműködési Megállapodást és a szükséges korrekciókat elvégeztük benne. A közös munkát nagyon hasznosnak és eredményesnek ítéltük meg mindkét részről és megállapodtunk a közös munka folytatásában. További látogatásokat tervezünk az aktuális munka folytatására, és a németek is újabb látogatásokat tesznek iskoláinkban. Látogatást tettünk egy mezőgazdasági középiskolában és egy kutatóintézetben. Mindkét helyen a további kapcsolatépítésben állapodtunk meg és meghívtuk őket iskoláinkba. Mindenki, aki részt vett a projektben megkapta az Europass Mobilitási Igazolványt. A projekt nemcsak a résztvevők számára volt hasznos, hanem minden résztvevő intézménynek is. Az iskolák részére a partneri kapcsolatok erősödtek és várhatóan tovább bővülnek, mely visszahat az iskolák szakmai színvonalára. Várhatóan javul a beiskolázás, hisz a térségben az érdekeltek jól ismerik iskoláink nemzetközi beágyazottságát. Térségeink mezőgazdasági vállalkozásai is sokat profitálnak ezekből a kapcsolatokból, hisz már többször találkoztak partnereinkkel úgy Németországban, mint itthon. A projektet egy szép nemzetközi konferencia keretében az elmúlt év októberében Europass átadási ünnepséggel zártuk a Tokaji iskolában. Az ünnepségen három országból vettek részt partnereink, köztük természetesen a németországi farmok vezetői is, és ők adták át az igazolásokat.

A farmgyakorlaton készült képek megtekinthetőek ITT


Marinov Miklós koordinátorPutnok 2017 augusztus. 

 

Módosítás dátuma: 2018. február 25. vasárnap, 12:25
 

Információk

E-mail Nyomtatás PDF


FONTOSABB INFORMÁCIÓK A DIÁKOK RÉSZÉRE


 

 

Osztályozó- / különbözeti vizsga: 2017. április 26. 14 órától

Módosítás dátuma: 2017. április 03. hétfő, 17:58
 

Pályázataink

E-mail Nyomtatás PDF

Tisztelt érdeklődők!


Az iskolánkban zajló igazgatói pályázatok véleményezéséről  tájékozódhat ITTMéltóképpen megünnepeltük iskolánk 75. születésnapját. A műsorról készült egyik felvétel megtekinthető itt:

 

 1. https://youtu.be/fHHIoGPL_z0
 2. https://www.youtube.com/watch?v=Dj8-wntH9w8&fbclid=IwAR3L5MZWwACOywyZq9Mt6s-p4vRHIlLzD6lJYA7LKe1ZUZqO2rYJE5XtfQw
 3. https://youtu.be/yDirie0PdT0

 


Bemutatkozó filmünk: https://www.youtube.com/watch?v=Eqi-3UY-QQk&feature=youtu.be


Pályázataink:


 • ~ EFOP-3.1.10-17-2017-00014 Fokról-fokra - pályaválasztást támogató programban 16 fő vesz részt
 • ~ HAT-17-02-2017-00117-HATÁRTALANUL programban a Rákóczi szövetség 200.000 Ft-al támogatta iskolánk utazását Rimaszombatra.
Módosítás dátuma: 2019. január 16. szerda, 09:21
 

Szakmai Érettségi Tanulmányi Verseny

E-mail Nyomtatás PDF

 

 

2017. március 17-én 15 végzős diákunk részt vett a országosan megrendezésre kerülő Szakmai Ágazati Érettségi Tanulmányi Verseny elődöntőjén.

Jó felkészülést kívánunk.

Módosítás dátuma: 2017. április 03. hétfő, 17:56
 

Bárczay Kupa Sportnap

E-mail Nyomtatás PDF

FIGYELEM NEMSOKÁRA! II. Bárczay Kupa Sportnap

 

2017. április 22-én a II. Bárczay Kupa. Az iskolai rendezvényen valamennyi diáknak lehetősége van megmérettetnie magát különböző sportágakban. Jó felkészülést.

 

Módosítás dátuma: 2017. április 03. hétfő, 17:54
 

Március 15. Ünnepség

E-mail Nyomtatás PDF
Megemlékezés
Iskolánk tanulói rendhagyó történelem óra keretén belül emlékezett meg az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc eseményeiről. 2007-ben végzett diákunk Thomka Tamás - aki jelenleg teológiai tanulmányokat folytat -  színes tartalmas előadást tartott. Történetein keresztül megismerhettük, hogy az Abaúji emberek, nemzetőrök hogyan védték, harcoltak hazánkért.
Levéltári munkája során feltárt forrásokat, a harcmezőről küldött levelek tartalmát osztotta meg diákjainknak, hangsúlyozva az Abaúji hazafias szellemiséget.

 

 


Oldal 2 / 4