Bárczay János Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

,,Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam...,,

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése
Honlap Állás pályázat

Állás pályázat

Bárczay János Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bárczay János Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

mérnöktanár, okleveles agrármérnök

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3881 Abaújszántó, Kassai út 22-24.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, Pedagógiai,

 

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jaskó Beáta nyújt, a 47/330-075 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Bárczay János Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (3881 Abaújszántó, Kassai út 22-24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 66 , valamint a munkakör megnevezését: mérnöktanár, okleveles agrármérnök.

 

Elektronikus úton Jaskó Beáta részére részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

 

Személyesen: Jaskó Beáta, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3881 Abaújszántó, Kassai út 22-24. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

www.amszi.hu

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Földművelésügyi Miniszter

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet
a Bárczay János Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumnál

pedagógus munkakörben igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3881 Abaújszántó, Kassai út 22-24.


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató ellátja az intézmény alapító okiratában (megtalálható az intézmény honlapján) meghatározott széles körű szakmai, pedagógiai, agrárgazdasági munka irányítását. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, az intézmény gazdálkodásáért, a pedagógiai munkáért, az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. Vezeti a nevelőtestületet, ellenőrzi és irányítja a nevelő és oktató munkát, a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. Költségvetési szerv vezetőjeként felel az intézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső kontrollrendszeréért, gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett. Kapcsolatot tart a földművelésügyi miniszter irányítása illetve felügyelete alá tartozó köznevelési intézményekkel, egyéb háttérintézményekkel, a helyi önkormányzattal, tankerülettel, helyi agrár érdekvédelmi szervezetekkel és gazdasági kamarákkal. A költségvetési szerv vezetőjeként felel a feladat ellátására vonatkozó megállapodásban foglaltak betartásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 

 • Egyetem, szintű, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerint pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
 • Az Nkt. alapján pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása;
 • Legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat (az óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat megállapításakor az egy időben több köznevelési intézménnyel fennálló óraadói megbízási jogviszony keretében ellátott tanórák, foglalkozások számát össze kell adni);
 • A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás;
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély;
 • Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, az eddigi szakmai munka részletes ismertetésével;
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok;
 • A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével);
 • Amennyiben a szakmai gyakorlatát óraadói megbízás ellátásával igazolja, az arról szóló igazoló dokumentum benyújtása szükséges;
 • A megpályázott intézmény vezetésére vonatkozó legalább 5 éves program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel;
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a megbízás napjáig a pályázó eredetben bemutatja;
 • Nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja igazgatóvá történő megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget;
 • Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 • Orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 7.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Agrárszakképzési Főosztály délelőtt 8 és 11 óra között nyújt, a 06-1-795-2531 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 • Elektronikus úton "SZIF/739/2018, Bárczay János Iskola, igazgató" tárggyal dr. Koós Szabolcs főosztályvezető részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőt követően megküldött, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen, melyről a pályázó értesítést kap. Az érvényes pályázattal rendelkezők az intézmény nevelőtestületének és alkalmazotti közösségének pályázatokat véleményező értekezletére meghívást kapnak. Ezt követően a pályázókat a földművelésügyi miniszter által létrehozott Bíráló Bizottság meghallgatja.


A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 6.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 

 • www.kozigallas.gov.hu - 2018. május 7.
 • Kormányzati Portál: www.kormany.hu - 2018. május 7.
 • Oktatási és Kulturális Közlöny aktuális száma

 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az alkalmazásról az oktatási miniszter egyetértését követően a földművelésügyi miniszter dönt. Az oktatásért felelős miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg. A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 23. § (8) bekezdése alapján a pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri, hatvan napon belül el kell bírálni. Az igazgató felett a munkáltatói jogokat a földművelésügyi miniszter gyakorolja.